Saturday, 28 May 2011

Balkan Leaks

Welcome

[bulgarian cyr] [serbian cyr] [serbian lat]

Dear friends,

Following the example of the whistleblowers site Wikileaks we opened this site to promote transparency and fight the nexus of organized crime and political corruption in the Balkan states.

We are deeply convinced that we're not alone in this battle. There are plenty of people out there that want to change the Balkans for good and are ready to take on the challenge. We're offering them a hand.

If you have any confidential documents related to political, criminal or financial topics and you want to share them with the press in a secure, anonymous way, you can use our secured and encrypted upload server. We will review the documents and publish them after checking the information.

To submit just follow those simple steps:

 1. Download and install the Tor Browser Bundle for your system.
 2. Launch the Tor browser and connect to our tor enabled server: http://4loue2imox5prywc.onion/upload/index.php
 3. Wait! Tor is secure, but slow :-( If it really takes too long to join the page reload the tor browser. 
 4. Upload the files and disconnect.

Tor is working in such a way that nobody, including the administrators of the site can't guess who is the real submitter.

Tor offers a pretty high level of security and anonymity, but if you wish to do even better follow the recommendation:

 • do not use your home or work internet connection for submitting;
 • use a public, password free WiFi point;
 • if possible, use a VPN connection to a server outside your home country.

Please, respect the following requirements for your uploads:

 • Upload only documents which are either:
  • not available in the public space or
  • are in the public space but reveal data not known from previous journalistic investigations.
 • Please, join a short description of your uploads;
 • Name and number the documents in a comprehensive way;
 • Do not upload opinions and allegations without document proofs.

Please, prefer the PDF format.

Thank you for your contribution.

The Balkan Leaks team


Драги посетители,

Следвайки примера на сайта за разкриване на секретна информация Wikileaks, ние създадохме този сайт, за да искаме прозрачност и за да се борим срещу организираната престъпност и политическата корупция на Балканите.

Ние сме дълбоко убедени, че не сме сами в тази битка. Има много хора, които са готови да приемат предизвикателството и да променят региона завинаги. Предлагаме им помощ.

Ако имате каквито и да е тайни, поверителни или интригуващи документи, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации и искате да ги споделите с пресата по сигурен, анонимен път, използвайте нашият криптиран и подсигурен сървър. Ние ще прегледаме документите и ще ги публикуваме след проверка на достоверността им.

За да изпратите материали следвайте тези прости стъпки:

 1. Свалете и инсталирайте Tor Browser Bundle за вашата операционна система.
 2. Включете Tor браузъра и се свържете с този сайт: http://4loue2imox5prywc.onion/upload/index.php
 3. Търпение! Тор е сигурен, но бавен :-( Ако зареждането отнема твърде много време изключете и включете пак tor браузъра.
 4. Качете файловете и след това се изключете.

Тор работи по начин, който не позволява на никого, дори на администраторите на сайта, да разберат истинската самоличност на подателя.

Tor предлага достатъчно добро ниво на сигурност и анонимност, но ако желаете още по-добра защита следвайте тези препоръки :

 • не използвайте домашната си или работната си интернет връзка, за да изпращате файлове;
 • използвайте обществена WiFi връзка към интернет без парола;
 • по възможност използвайте VPN връзка към сървър извън вашата страна.

Моля, спазвайте следните изисквания за качените документи:

 • Качвайте единствено документи, които:
  • не са публично достъпни или
  • разкриват данни, които не са известни от предишно журналистическо разследване
 • Моля, придружете документите с кратко описание в отделен файл;
 • Назовете  разбираемо и номерирайте документите;
 • Не качвайте мнения и твърдения, които не са подкрепени с документи;

Моля, предпочитайте PDF формата.

Благодарим ви за сътрудничеството.

Екипът на Balkan Leaks


Драги пријатељи,

Пратећи пример сајта за откривање тајних информација Wikileaks, отворили смо овај сајт у циљу подстицања транспарентности и борбе против организованог криминала и политичке корупције у земљама Балкана.

Дубоко смо уверени да у овој бици нисмо сами. Постоји много људи који желе трајно да промене Балкан и спремни су да одговоре на изазов. Ми им нудимо помоћ.

Ако имате икакве поверљиве документе у вези са политичким, криминалним или финансијским темама и желите да их поделите са медијима на безбедан, анониман начин, можете користити наш обезбеђен и шифрован сервер за отпремање. Ми ћемо их прегледати и објавити када проверимо информације које документи садрже.

Да бисте објавили документе, следите ове једноставне кораке:

 1. Преузмите и инсталирајте Tor Browser Bundle за ваш оперативни систем.
 2. Покрените прегледач Tor и повежите се са нашим сервером омогућеним за тор на следећој локацији: http://4loue2imox5prywc.onion/upload/index.php
 3. Сачекајте! Тор је безбедан, али спор :-( Ако отварање странице потраје предуго, искључите и поново покрените прегледач.
 4. Отпремите датотеке и прекините везу.

Тор функционише на такав начин да нико, укључујући и администраторе сајта, не може да сазна прави идентитет особе која отпрема документе.

Тор нуди веома висок ниво безбедности и анонимности, али ако желите додатно да се заштитите, следите ове препоруке:

 • за отпремање немојте користити кућну или пословну Интернет везу;
 • користите јавну WiFi приступну тачку без лозинке;
 • уколико је могуће, користите VPN везу са сервером изван ваше матичне земље.

Молимо вас да приликом отпремања поштујете следеће захтеве:

 • Отпремајте само документе који:
  • нису јавно доступни или
  • јесу јавно доступни, али откривају податке који нису познати из претходних журналистичких истраживања;
 • пружите кратак опис докумената које отпремате;
 • именујте и нумеришите документе на разумљив начин; 
 • немојте износити мишљења и тврдње које нису поткрепљене документованим доказима.

Молимо вас да документе отпремате првенствено у PDF формату.

Захваљујемо вам се на сарадњи. 

Balkan Leaks тимDragi prijatelji,

Prateći primer sajta za otkrivanje tajnih informacija Wikileaks, otvorili smo ovaj sajt u cilju podsticanja transparentnosti i borbe protiv organizovanog kriminala i političke korupcije u zemljama Balkana.

Duboko smo uvereni da u ovoj bici nismo sami. Postoji mnogo ljudi koji žele trajno da promene Balkan i spremni su da odgovore na izazov. Mi im nudimo pomoć.

Ako imate ikakve poverljive dokumente u vezi sa političkim, kriminalnim ili finansijskim temama i želite da ih podelite sa medijima na bezbedan, anoniman način, možete koristiti naš obezbeđen i šifrovan server za otpremanje. Mi ćemo ih pregledati i objaviti kada proverimo informacije koje dokumenti sadrže.

Da biste objavili dokumente, sledite ove jednostavne korake:

 1. Preuzmite i instalirajte Tor Browser Bundle za vaš operativni sistem.
 2. Pokrenite pregledač Tor i povežite se sa našim serverom omogućenim za tor na sledećoj lokaciji: http://4loue2imox5prywc.onion/upload/index.php
 3. Sačekajte! Tor je bezbedan, ali spor :-( Ako otvaranje stranice potraje predugo, isključite i ponovo pokrenite pregledač.
 4. Otpremite datoteke i prekinite vezu.

Tor funkcioniše na takav način da niko, uključujući i administratore sajta, ne može da sazna pravi identitet osobe koja je otpremila dokumente.

Tor nudi veoma visok nivo bezbednosti i anonimnosti, ali ako želite dodatno da se zaštitite, sledite ove preporuke:

 • za otpremanje nemojte koristiti kućnu ili poslovnu Internet vezu;
 • koristite javnu WiFi pristupnu tačku bez lozinke;
 • ukoliko je moguće, koristite VPN vezu sa serverom izvan vaše matične zemlje.

Molimo vas da prilikom otpremanja poštujete sledeće zahteve:

 • Otpremajte samo dokumente koji:
  • nisu javno dostupni ili
  • jesu javno dostupni, ali otkrivaju podatke koji nisu poznati iz prethodnih žurnalističkih istraživanja;
 • pružite kratak opis dokumenata koje otpremate;
 • imenujte i numerišite dokumente na razumljiv način;
 • nemojte iznositi mišljenja i tvrdnje koje nisu potkrepljene dokumentovanim dokazima.

Molimo vas da dokumente otpremate prvenstveno u PDF formatu.

Zahvaljujemo vam se na saradnji.

Balkan Leaks tim